Noi modificari privind legislatia ce reglementeaza securitatea la incendiu

Editor’s Note: This Legal Alert addresses Romanian law issues and was prepared in Romanian for the national general public. If you require an English translation of the Legal Alert please contact office@fidasmart.com.

In Monitorul Oficial nr. 647 din 30 iunie 2021a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor (“OUG 80/2021”), prin care se modifica, printre altele, legislatia privind securitatea la incendiu.

Principalele modificari introduse de OUG 80/2021 sunt:

1.            Este redefinit conceptul de Autorizatie de securitate la incendiu, ca fiind: actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei fundamentale – securitate la incendiu – la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei fundamentale securitate la incendiu;

2.            Se introduce un nou post, Cadru tehnic – persoana fizica, angajata special sau care asigura indeplinirea prin cumul a atributiilor privind apararea impotriva incendiilor si care detine competentele profesionale aferente ocupatiei «cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesionala sau care dobandeste dreptul de exercitare a ocupatiei prin brevetul de pompier specialist.

3.            Se introduce notiunea de Scenariu de securitate la incendiu preliminar reprezentand documentul ce prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu şi stabileşte principalele coordonate de proiectare şi care, pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu;

4.            Operatorii economici care se incadreaza in criteriile cuprinse in Normele generale de aparare impotriva incendiilor sunt obligati sa angajeze cel putin un Cadru tehnic, iar cei care nu se incadreaza in criteriile respective au obligatia de a desemna, din randul personalului propriu, un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor. Persoanele fizice si asociatiile familiale, precum si celelalte entitati legal constituite, nementionate expres in legislatie, indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.

Nota: La acest moment, Normele generale de aparare impotriva incendiilor nu au fost inca actualizate in conformitate cu prevederile OUG 80/2021, nefiind disponibile la acest moment criteriile pentru identificarea obligatiei operatorilor economici de a desemna un Cadru tehnic sau un salariat care sa sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor. Monitorizam si vom reveni cu detalii in acest sens.

5.            Se elimina urmatoarele obligatii din sarcina administratorului sau conducatorului institutiei:

a)            sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;

b)            sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

6.            Cu privire la Avizul de securitate la incendiu (“Avizul”):

6.1.        Este obligatorie obtinerea Avizului, de catre persoana fizica ori juridica care finanteaza si realizeaza investitii, inainte de inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi ori de modificare si/sau schimbare a destinatiei celor existente.

6.2.        Avizul se emite in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, in etapa studiu de fezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivele de investitii care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, sau in vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentru celelalte obiective de investitii.

6.3.        Pentru proiectele-tip ale constructiilor cu grad mare de repetabilitate, Inspectoratul General certifica indeplinirea cerintei securitate la incendiu prin emiterea unui acord.

6.4.        Avizul se emite si pentru:

a) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare;

b) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;

c) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; lucrari de compartimentare provizorie nestructurala, precum si la schimbarea destinatiei constructiilor, atunci cand aceste lucrari se pot executa, potrivit legii, fara autorizatie de construire.

7.            Cu privire la Autorizatia de securitate la incendiu (“Autorizatia”):

7.1.        Beneficiarul investitiei este obligat sa obtina Autorizatia inainte de punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi si a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei. Obligatia trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.

7.2.        Autorizatia isi pastreaza valabilitatea in situatia schimbarii destinatiei unei constructii sau a spatiului amenajat intr-o constructie cu functiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizatie de construire dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare şi de echipare cu instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, iluminat de securitate şi sisteme de desfumare, aferente noii destinaţii. Evaluarea respectarii reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu aplicabile pentru noua destinatie a cladirii se realizeaza anterior schimbarii destinatiei de catre specialisti care desfasoara activitate in constructii sau de catre proiectanti. Certificarea respectarii prevederilor reglementarilor tehnice aferente noii destinatii si mentinerea valabilitatii Autorizatiei se realizeaza de inspectorate pe baza evaluarii mentionate anterior.

8.            Sanctiuni:

8.1.        Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii Avizului sau Autorizatiei atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii Avizului sau Autorizatiei de securitate la incendiu.

8.2.        In situatia in care se constata pierderea valabilitatii Avizului ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege.

8.3.        Pierderea valabilitatii Autorizatiei si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.

8.4.        Continuarea activitatii dupa aplicarea sanctiunii contraventionale complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor sau de suspendare a activitatii constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei activitati si se pedepseste potrivit Codului penal.

8.5.        Neangajarea Cadrului tehnic se sanctioneaza contraventional cu amenda  de la 1.001 lei la 2.500 lei. Aplicarea se amana cu 30 de zile de la publicarea OUG 80/2021 in Monitorul Oficial.

8.6.        Punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia, precum si continuarea functionarii, fara obtinerea Autorizatiei se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei. Aplicarea se amana cu 30 de zile de la publicarea OUG 80/2021 in Monitorul Oficial

9.            Exceptii:

9.1.        Pentru constructiile si amenajarile care au fost puse in functiune fara obtinerea Autorizatiei si pentru care se face dovada alocarii fondurilor necesare sau a incheierii de contracte pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru conformarea constructiei la cerinta securitate la incendiu, beneficiarii au obligatia obtinerii respectivului act administrativ pana la data de 31 decembrie 2022. Pana la obtinerea Autorizatiei, raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor.

9.2.        Exceptia nu se aplica in situatiile in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor.